Mục II: Sinh dưỡng

  1. Dạy con từ thuở bào thai
  2. Tại sao có tục xin quần áo cũ cho trẻ sơ sinh?
  3. "Con so về nhà mạ, con rạ về nhà chồng", tại sao?
  4. Tại sao khi mới đẻ không đặt tên chính?
  5. Tại sao tuổi trong khai sinh không đúng với tuổi thực?
  6. Làm lễ yết cáo tổ tiên xin đặt tên cho con vào sổ họ như thế nào?
  7. Có mấy loại con nuôi?