Từ điển tiếng Việt © 1997-2004 The Free Vietnamese Dictionary Project
Mirrors: DE1 | DE2 | DE3 | US1 | US2 | JP | VN
Download

Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí - The Free Vietnamese Dictionary Project

Chào mừng bạn đến với trang nhà của Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí. Bạn có thể sử dụng trang này để tra từ trực tuyến hoặc cài đặt ứng dụng từ điển để tra từ cả khi không nối mạng. Chương trình từ điển của chúng tôi hỗ trợ các chức năng chính sau: Bộ cơ sở dữ liệu của dự án hiện nay có các từ điển sau:
Hồ Ngọc Đức <duc@informatik.uni-leipzig.de>