Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... soạn thảo (1272 - 1697).
Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch (1985 - 1992).
Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

ToanThu

Mục lục

Lời giới thiệu (Nguyễn Khánh Toàn)
Lời nhà xuất bản
TÁC GIẢ - VĂN BẢN - TÁC PHẨM (GS PHAN HUY LÊ)
DVSK Ngoại Kỷ Toàn Thư 1: Hồng Bàng, An Dương Vương
DVSK Ngoại Kỷ Toàn Thư 2: Kỷ Nhà Triệu (207 - 110 TCN)
DVSK Ngoại Kỷ Toàn Thư 3: Kỷ Thuộc Hán (110 TCN - 226)
DVSK Ngoại Kỷ Toàn Thư 4: Thuộc Tấn - Tống - Tề - Lương. Lý Nam Đế (227 - 602)
DVSK Ngoại Kỷ Toàn Thư 5: Thuộc Tuỳ - Đường. Nhà Ngô (603 - 967)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 1: Nhà Đinh. Nhà Tiền Lê (968 - 1009)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 2: Nhà Lý (1009 - 1054)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 3: Nhà Lý (1054 - 1138)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 4: Nhà Lý (1138 - 1225)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 5: Nhà Trần (1225 - 1293) ... Phần 1 ... Phần 2
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 6: Nhà Trần (1294 - 1329)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 7: Nhà Trần (1330 - 1377)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 8: Nhà Trần. Nhà Hồ (1378 - 1406)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 9: Nhà Hậu Trần (1407 - 1417)
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 10: Khởi nghĩa Lam Sơn. Nhà Hậu Lê (1418 - 1433) ... Phần 1 ... Phần 2
DVSK Bản Kỷ Toàn Thư 11: Nhà Hậu Lê (1433 - 1459) ... Phần 1 ... Phần 2
DVSK Bản Kỷ Thực Lục 12: Nhà Hậu Lê (1460 - 1472) ... Phần 1 ... Phần 2
DVSK Bản Kỷ Thực Lục 13: Nhà Hậu Lê (1473 - 1497) ... Phần 1 ... Phần 2
DVSK Bản Kỷ Thực Lục 14: Nhà Hậu Lê (1497 - 1509)
DVSK Bản Kỷ Thực Lục 15: Nhà Hậu Lê. Nhà Mạc (1509 - 1532) ... Phần 1 ... Phần 2
DVSK Bản Kỷ Thực Lục 16: Nhà Hậu Lê. Nhà Mạc (1533 - 1572)
DVSK Bản Kỷ Tục Biên 17: Nhà Hậu Lê. Nhà Mạc (1573 - 1599) ... Phần 1 ... Phần 2
DVSK Bản Kỷ Tục Biên 18: Vua Lê chúa Trịnh (1600 - 1662)
DVSK Bản Kỷ Tục Biên 19: Vua Lê chúa Trịnh (1663 - 1675)
DVSK Bản Kỷ Tục Biên 20: Vua Lê chúa Trịnh (1600 - 1619)
DVSK Bản Kỷ Tục Biên 21: Vua Lê chúa Trịnh (1620 - 1643)
DVSK Bản Kỷ Tục Biên 22: (1655 - 1656)