Bàn phím:
Từ điển:
 

monatlich

  • {menstrual} kinh nguyệt, hàng tháng
  • {monthly}