Bàn phím:
Từ điển:
 

  • (tiếng cổ), thứ đồ làm bằng gỗ để đánh: gậy, trượng