Bàn phím:
Từ điển:
 
administer /əd'ministə/

ngoại động từ

 • trông nom, quản lý; cai quản, cai trị
  • to administer the affairs of the state: quản lý công việc nhà nước
 • thi hành, thực hiện
  • to administer justice: thi hành công lý
 • làm lễ (tuyên thệ) cho (ai) tuyên thệ
  • to administer an oath to someone no end of remedies: cho ai uống đủ mọi thứ thuốc
 • đánh, giáng cho (đòn...)
  • to administer a blow: giáng cho một đòn
 • phân tán, phân phối
  • to administer relief among the poor: phân phát cứu tế cho người nghèo
 • cung cấp cho, cấp cho, cho (ai cái gì)

nội động từ

 • trông nom, quản lý; cai quản, cai trị
 • cung cấp, góp phần vào
  • to administer to someone's comfort: góp phần trợ cấp làm cho cuộc sống của ai được an nhàn
administer
 • (Tech) quản lý, quản trị