Bàn phím:
Từ điển:
 

ai hầu chi ai

  • không ai chịu hầu hạ, phục dịch cho ai cả