Bàn phím:
Từ điển:
 

A Di

  • vt A Di Đà: Thỉnh ông Phật tổ A Di, Thập phương chư Phật phù trì giúp công (Lục Vân Tiên)