Bàn phím:
Từ điển:
 

chuột

noun

 • Rat, mouse
  • ướt như chuột lột: drenched to the bone, like a drowned rat

Idioms

 1. chuột chạy cùng sào
  • to be at the end of one's tether
 2. cháy nhà ra mặt chuột
  • xem cháy
 3. chuột sa chĩnh gạo
  • xem chĩnh