Bàn phím:
Từ điển:
 

chung thân

adj

  • Life
    • tù chung thân: life imprisonment
    • người bị tù chung thân: a prisoner serving a life sentence, a lifer