Bàn phím:
Từ điển:
 

chung thẩm

  • To exercise final jurisdiction
    • toà chung thẩm: a court exercising final jurisdiction, a court of last resort