Bàn phím:
Từ điển:
 

chung quy

  • In the last analysis, on the whole
    • nhiều câu hỏi, nhưng chung quy chỉ có một vấn đề: there were many questions, but on the whole there was only one problem
    • chung quy lại như chung quy: