Bàn phím:
Từ điển:
 

chung đụng

  • To rub shoulders with
    • không thích sống chung đụng với những người không tốt: to be loath to rub shoulders with bad people