Bàn phím:
Từ điển:
 

chung chung

  • Very vague, unspecific
    • kết luận chung chung: a very vague conclusion