Bàn phím:
Từ điển:
 

chung

adj

 • Common, public
  • của chung: common property, public property
  • kẻ thù chung: a common enemy
  • đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng: to place common interests above personal interests
 • General, basic, fundamental
  • lý luận chung về một môn khoa học: the general theory of a science
  • đường lối chung và chính sách cụ thể: a general line and concrete policies
  • nói chung: generally speaking
 • Same
  • ở chung một nhà: