Bàn phím:
Từ điển:
 

chun

  • To contract, to shrink
    • sợi dây chun lại: the string shrank
    • con đỉa chun lại: the leech contracted its body