Bàn phím:
Từ điển:
 

chúm chím

  • To open slightly (one's lips)