Bàn phím:
Từ điển:
 

ác tà

  • dt. Xế chiều, lúc mặt trời sắp lặn: Trải bao thỏ lặn ác tà (Truyện Kiều).