Bàn phím:
Từ điển:
 

chui rúc

  • To huddle (into a cramped place)
    • cả gia đình chui rúc trong túp lều: the whole family huddled into the small hut