Bàn phím:
Từ điển:
 

chui luồn

  • To cringe
    • chui luồn vì danh lợi: to cringe for honors and profits