Bàn phím:
Từ điển:
 

chúc tụng

  • To express one's wishes and praises