Bàn phím:
Từ điển:
 

chua ngoa

  • Sharp-tongued
    • giọng chua ngoa: a sharp tongue