Bàn phím:
Từ điển:
 

chú ý

  • To pay attention to
    • chú ý nghe thầy giảng bài: to pay attention to the teacher's explanations
    • chú ý, phía trước có xe!: attention! there is a car coming
  • To be constantly concerned with
    • chú ý dạy dỗ con cái: to be constantly concerned with one's children's education