Bàn phím:
Từ điển:
 

chú dẫn

  • Note and quotation
    • sách có chú dẫn đầy đủ: a book with complete notes and related quotations
    • lời chú dẫn của tác giả: the author's notes