Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ toạ

verb

  • To chair
    • chủ toạ một cuộc họp: to chair a meeting

noun

  • Chairman
    • cử chủ toạ và thư ký: to elect the chairman and the secretary
    • ngồi ghế chủ toạ: to be chairman (of a meeting...), to be in the chair (at a meeting...)