Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ tâm

noun

  • Deliberate intention
    • việc làm có chủ tâm: an action of deliberate intention, an intentional action

verb

  • To intend, to mean
    • nó không chủ tâm làm hại: he meant no harm