Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ quan

noun

  • Subjective feeling, subjective thinking, subjective point of view
    • làm cho chủ quan phù hợp với khách quan: to square what is subjective with what is objective

adj

  • Subjective, personal, own
    • sự nỗ lực chủ quan: one's own (personal) effort
    • phương pháp tư tưởng còn chủ quan: his way of thinking is still subjective
    • chủ nghĩa chủ quan: subjectivism