Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ nô

  • Slave-owner
    • giai cấp chủ nô: the slave-owners, the slave-owning class