Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ đề

noun

  • Theme, leitmotiv, subject
    • chủ đề một tác phẩm văn học: the theme of a literary work
    • chủ đề một bản giao hưởng: the leitmotiv of a symphony