Bàn phím:
Từ điển:
 

chớt nhả

verb & adj

  • (To be) half-serious and half-joking (in one's speech or behaviour)
    • quen thói chớt nhả với phụ nữ: to be in the habit of being half-serious and half-joking with women, to have a half-serious and half-joking way with women