Bàn phím:
Từ điển:
 

chợp mắt

  • Như chợp
    • cả đêm không sao chợp mắt được: not to sleep a wink all night