Bàn phím:
Từ điển:
 

chớp

noun

 • Lightning
  • nhanh như chớp: quick as lightning
 • Flash, flare
  • ánh chớp lửa hàn: the flashing light of the soldering iron
  • chớp đạn làm sáng rõ một vùng: the flashes of shells lit up a whole area
  • Xem cửa chớp:

verb

 • To flash, to flare up
  • ánh đèn chớp nhiều lần: the lamp's light flashed many times
  • chớp đèn pin: to flash a torch
 • To wink, to blink