Bàn phím:
Từ điển:
 

chơm chởm

adj

  • Craggy, rugged, bristling
    • đường núi chơm chởm những đá: the mountain path was craggy with rocks
    • những mũi chông chơm chởm: bristling pikes