Bàn phím:
Từ điển:
 

chơi ngang

  • To act unconventionally
  • To commit adultery