Bàn phím:
Từ điển:
 

chớ

adv

  • Do not
    • chớ có dại mà nghe nó: Don't be so foolish as to listen to him
    • chớ vì thất bại mà nản lòng: don't be dispirited because of your failure
    • chớ bao giờ: never

từ đệm

  • như chứ