Bàn phím:
Từ điển:
 

chờ đợi

  • To wait
    • bán hàng nhanh, không để người mua phải chờ đợi: to sell wares with expeditiousness not to keep customers waiting