Bàn phím:
Từ điển:
 

chột dạ

  • Startled
    • thấy có người chăm chú nhìn mình, tên gian chột dạ: the thief was startled by someone's stare