Bàn phím:
Từ điển:
 

chóp chép

  • Smacking noise
    • tiếng lợn ăn cám chóp chép: the smacking noise of pigs feeding
    • nhai trầu chóp chép: to chew betel and areca-nut with a smacking noise