Bàn phím:
Từ điển:
 

chóng mặt

  • Dizzy
    • hay chóng mặt vì bị thiếu máu: to feel often dizzy from anemia