Bàn phím:
Từ điển:
 

chống đối

  • To oppose, to be hostile to
    • thực hành chuyên chính với kẻ chống đối chế độ: to enforce dictatorship against those who oppose the regime
    • phần tử chống đối: the hostile elements