Bàn phím:
Từ điển:
 

chống cự

  • To resist
    • kẻ gian bỏ chạy, không dám chống cự: the thief took to flight, not daring to resist