Bàn phím:
Từ điển:
 

chỏng kềnh

  • Xem chổng kềnh