Bàn phím:
Từ điển:
 

chổng kềnh

  • On one's back, on its back
    • ngã chổng kềnh: to fall on one's back
    • xe đổ chổng kềnh: the car was overturned on its top, the car was turned upside down