Bàn phím:
Từ điển:
 

chổng gọng

  • Xem chỏng gọng