Bàn phím:
Từ điển:
 

chồng chéo

  • To overlap (in an irregular way)
    • xếp mấy băng vải chồng chéo lên nhau: to fold bands of cloth overlapping in an irregular way
    • công việc của họ chồng chéo lên nhau: their jobs overlapped