Bàn phím:
Từ điển:
 

chồng chất

  • To heap up
    • đá đổ chồng chất lên nhau: fallen stones were heaped up together
    • những món nợ chồng chất: heaped up debts