Bàn phím:
Từ điển:
 

chòng chành

adjective

  • cranky; shaky