Bàn phím:
Từ điển:
 

chông gai

  • Spikes and thorns, difficulties, obstacles and dangers
    • đạp bằng mọi chông gai để tiến lên: to tread flat all obstacles and advance, to advance by contending against difficulties (braving all difficulties)