Bàn phím:
Từ điển:
 

chôn chân

  • To confine oneself, to keep oneself shut up
    • hắn chôn chân ở làng, không rời nhà một bước: he confined himself to his village and never went out of his house
  • To pin down