Bàn phím:
Từ điển:
 

chồm

verb

  • To prance, to spring
    • ngựa cất vó chồm lên: the horse raised its hooves and pranced
    • ô tô chồm qua ổ gà: the car sprang over the pot-hole
    • đang nằm hoảng hốt chồm dậy: he was lying when he sprang up in bewilderment
  • To emerge
    • thú tính trong người nó chồm dậy: bestiality in him emerged